Hvidovre Kommune foreslår fuld overdækning af Amagermotorvejen - en del af bekæmpelsen mod sundhedsskadelig vejstøj

Foto: Hvidovre kommune.
dato

Hvidovre Kommune har vedtaget et høringssvar om udvidelse af Amagermotorvejen

Hvidovre Kommune er blevet konsulteret omkring den planlagte udbygning af Amagermotorvejen, der skal udvides fra seks til otte spor. Desuden skal der tilføjes parallelle fordelingsveje. Hovedbekymringen fra kommunes side er, at der skal tages betydeligt mere hensyn til de omkringliggende boliger. De pågældende boliger er allerede mærkbart påvirket af støj fra motorvejen.

Samtidig anerkender kommunen behovet for en udvidelse af motorvejen, men de insisterer på, at der skal implementeres foranstaltninger, der kan dæmpe støjen betydeligt. Dette skyldes, at forskere har konstateret en klar sammenhæng mellem støj fra trafik og en række alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Disse inkluderer forhøjet risiko for kræft, diabetes, overvægt og hjertekarsygdomme, samt akut stress og søvnforstyrrelser.

Som et led i bekæmpelsen af støjproblemet, foreslår Hvidovre Kommune, at der laves en fuld overdækning af Amagermotorvejen. Dette vil have den dobbelte effekt af både at reducere støjen og muliggøre nye bolig-og rekreative områder ovenpå overdækningen. Kommunen understreger, at de foreslåede støjdæmpende initiativer ikke må udelukke muligheden for en fremtidig overdækning af dele af motorvejen.

Hvidovre Kommune har desuden opmærksomheden rettet mod koordineringen med den planlagte stormflodsikring af København. Kommunen bemærker, at den nuværende anlægslov ikke nødvendigvis sikrer koordinering med disse kommende projekter. Som følge af det, bør eventuel udvidelse af motorvejen tage højde for dette.

Det forventes, at anlægsloven for udbygningen af Amagermotorvejen vil blive vedtaget i Folketinget medio 2024.


https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/februar/hvidovre-sender-horingssvar-om-amagermotorvejen/
Kilde: Hvidovre Kommune